Офис методиста
Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.04.2000 р. N 1/9-118

Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 та відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 7 квітня 2000 року N 71 "Про впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2000 року N 562" надсилаємо Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту.

Заступник Міністра  Б. І. Холод

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту

Додаток до диплома про вищу освіту (далі - Додаток) є документом про освіту, що видається власнику диплома з метою надання додаткової інформації про зміст і обсяг освіти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні і професійні права тощо.

Затверджений зразок Додатка розроблено відповідно до встановленої форми Європейського центру вищої освіти та рекомендацій ЮНЕСКО з урахуванням специфіки національної системи вищої освіти.

Додаток як невід'ємна складова документа про вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вищу освіту, серія і номер яких співпадають.

Додаток заповнюється вищим навчальним закладом на підставі зведеної відомості, що подається державній екзаменаційній (кваліфікаційній) комісії, а також результатів державної атестації. Відповідальність за достовірність поданої в Додатку інформації несе керівник вищого навчального закладу. Заповнення Додатка здійснюється у такому порядку:

1. Прізвище, ім'я, по батькові вказується в називному відмінку згідно з відповідним дипломом про освіту. Наприклад: Кузьменко Іван Сергійович.

2. Дата народження. Число та рік народження зазначаються в числовому вимірі, а місяць вказується повною назвою. Наприклад: 12 травня 1957 року.

3. Попередній документ про освіту. Вказується повна назва, серія і номер документа про освіту, на підставі якого студент отримав право здобувати вищу освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад: атестат про повну загальну середню освіту ЛА N 987654, диплом бакалавра ДБ N 123456 тощо.

4. Повна назва вищого навчального закладу зазначається згідно з статутними документами вищого навчального закладу, яким видано диплом про вищу освіту. Наприклад: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

5. Назва диплома. Повна назва документа про вищу освіту, складовою якого є Додаток, зазначається мовою оригіналу. Наприклад: диплом молодшого спеціаліста; диплом бакалавра; диплом спеціаліста; диплом магістра.

6. Тип (вид) програми. Вказується програма, за якою здобута вища освіта відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а саме: освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста; освітньо-професійна програма підготовки бакалавра; освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста; освітньо-професійна програма підготовки магістра.

7. Термін навчання як тривалість підготовки фахівців з вищою освітою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, що встановлюється освітньо-професійною програмою підготовки, зазначається з точністю до місяця. Наприклад: 3 роки і 10 місяців; 1 рік і 6 місяців тощо.

8. Форма навчання: зазначається як денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), чи екстернат.

9. Напрям підготовки (спеціальність) зазначається відповідно до діючого Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо- кваліфікаційними рівнями, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Для бакалаврів вказується напрям підготовки, молодших спеціалістів, спеціалістів та магістрів - спеціальність.

10. Спеціалізація зазначається відповідно до Переліку спеціалізацій, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

11. Періоди практики (практична підготовка). Вказується навчальна і виробнича практики, які передбачені освітньо- професійною програмою підготовки, та зазначається їх тривалість у тижнях. Якщо тривалість певного виду практики збільшувалася вищим навчальним закладом, то зазначається її фактична тривалість. Наприклад: навчальна практика - 6 тижнів; виробнича практика - 12 тижнів.

12. Академічні права. Зазначається можливість власника диплома продовжувати навчання на наступному освітньою кваліфікаційному рівні. Наприклад: для молодших спеціалістів - продовження навчання для отримання базової вищої освіти за напрямом підготовки; для бакалаврів - отримання повної вищої освіти з певної спеціальності (або групи спеціальностей) та здобуття кваліфікації спеціаліста або магістра; для спеціалістів і магістрів - право вступу до аспірантури тощо.

13. Професійні права. Зазначається вид діяльності за здобутою кваліфікацією відповідного освітньо- кваліфікаційного рівня. Наприклад: робота за певним фахом (вказується кваліфікація), викладацька чи наукова робота тощо.

14. Дата вступу. Зазначається фактична дата початку навчання конкретної особи за відповідною освітньо- професійною програмою підготовки. Ця дата може не співпадати з датою вступу цієї особи до вищого навчального закладу, що видав диплом. Наприклад: дата вступу зазначається 01 вересня 1994 року, хоча у даному вищому навчальному закладі випускник навчається з 01 лютого 1996 року.

15. Дата випуску відповідає даті закінчення повного курсу навчання конкретної особи за відповідною освітньо- професійною програмою підготовки, враховуючи державну атестацію, у вищому навчальному закладі, що видав диплом.

16. Додаткові документи про освіту. Зазначаються сертифікати, свідоцтва та інші документи, що засвідчують здобуття випускником у даному вищому навчальному закладі допоміжних професій. Наприклад: свідоцтво інструктора з охорони праці; атестат про повну загальну середню освіту; посвідчення водія тощо.

17. Перелік навчальних дисциплін. Вказується повний перелік назв нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (без скорочень і абревіатур), які вивчалися відповідно до освітньо-професійної програми підготовки.

18. Навчальний час. Зазначається загальний обсяг навчального часу (в академічних годинах), відведеного на вивчення відповідної навчальної дисципліни.

19. Оцінка зазначається за результатами складання екзаменів і заліків з відповідних навчальних дисциплін.

20. Письмова кваліфікаційна робота. Зазначається тема виконаного дипломного проекту (роботи) та наданий час на її виконання (у тижнях), а також оцінка за результатами його захисту. Наприклад: захищена дипломна робота "Система управління фінансами холдингових компаній" з оцінкою "відмінно".

21. Атестація (державні екзамени). Зазначаються назви навчальних дисциплін, з яких здійснювалася державна атестація, вказуються оцінки, які отримав випускник на державних екзаменах, та дата і номер засідання державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії.

22. Присвоєна кваліфікація зазначаться на підставі рішення державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії відповідно до існуючої назви за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Назва кваліфікації має відповідати затвердженим нормативним документам - освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану.

23. Додаток засвідчується підписами керівника вищого навчального закладу і голови державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії та завіряється печаткою.

24. Дата видачі Додатка і реєстраційний номер мають відповідати записам у книзі реєстрації виданих документів про освіту.

25. Місто, в якому знаходиться вищий навчальний заклад, вказується за місцем його реєстрації як юридичної особи.

Додаткова інформація

Тип вищого навчального закладу визначається за прийнятою в національній системі вищої освіти класифікацією. Необхідно вказати рівень акредитації, форму власності, інші відомості щодо його місця в системі вищої освіти.

Умови вступу. Зазначається, на яких умовах було зараховано студента до даного вищого навчального закладу: за конкурсом, за результатами вступних випробувань; поза конкурсом, як такого, що має пільги (з їх зазначенням); за співбесідою тощо.

Програмні вимоги. Зазначаються вимоги, за яких є можливим здобувати вищу освіту за відповідним напрямом підготовки/спеціальністю певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Наприклад: повна загальна середня освіта; базова вища освіта з певного напряму підготовки; стаж практичної роботи за фахом тощо.

Навчальне навантаження. Зазначається співвідношення аудиторних занять і самостійної роботи студента при реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки.

Шкала оцінок. Зазначається, що екзамени і диференційовані заліки оцінюються за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"; заліки - двобальною: "зараховано", "незараховано".

Начальник Департаменту вищої освіти

М. Ф. Дмитриченко

Надруковано: Інформаційний збірник Міністерства освіти України, N 11, червень, 2000 р.

Болонский процесс